Utskriftsvennlig versjon

Styret ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Styret har bl.a. ansvar for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet

Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon på styrets vegne og på dettes ansvar.

Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av Universitets- og høyskoleloven at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere.

Styret har et særlig ansvar for kunsthøgskolens strategiske utvikling. Styret fastsetter den interne budsjettfordelingen, godkjenner kunsthøgskolens studieplaner og tilsetter i lederstillingene og i alle faglige stillinger.

Styret har elleve medlemmer og ledes av rektor. Fire av medlemmene er eksterne og oppnevnes av Utdannings- og forskningsdepartementet. To medlemmer velges av de faglige tilsatte, ett medlem velges av det teknisk/administrative personalet og to medlemmer velges av studentene.

Høgskoledirektøren er styrets rådgiver og sekretær.

Mer om styret og dets sammensetning finner du her

Link til Lovdata

Laster...