Arkivforskriftene

  Utskriftsvennlig versjon

Arkivforskriften (Forskrift om offentlege arkiv) ble vedtatt 11. desember 1998 nr 1193. Forskriftene er senere endret, sist ved forskrift av 11. oktober 2002 nr 1095, og trådte i kraft 1. januar 2003. Forskriftene har følgende kapittel:

  1. Virkeområde og arkivansvar
  2. Arkivorganisering og system
  3. Arkivrutiner
  4. Oppbevaring og sikring av offentlige arkiv
  5. Eldre og avsluttet arkiv
  6. Iverksetting og overgangsregler

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver, fastsatt av Riksarkivaren 1. desember 1999 med hjemmel i diverse paragrafer i arkivforskriften. Forskriften ble gjort gjeldende fra 01.01.2000. Forskrift om Riksarkivarens arkivbestemmelser av 1. januar 1999 nr 73 ble samtidig opphevet.

Forskrift om offentlighetslovens anvendelse på dokumenter som ikke er papirbaserte, fastsatt ved kgl. res. 19. desember 1986 i medhold av ofentlighetsloven av 19. juni 1970 nr 69 §3 tredje ledd jf §11 første ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endret 2. mars 2001 nr 180

Forskrift om personellsikkerhet - fastsatt ved kgl.res. 29. juni 2001 med hjemmel i lov av 20. mars 1998 nr 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven), lov av 4. desember 1992 nr 126 (arkivloven) og lov av 13. auguast 1915 (domstolloven). Endret 11. oktober 2002nr 1095